آهن ربا یخچال

  • Fridge Magnet

    آهن ربا یخچال

    ما طرح های مختلفی برای انتخاب شما داریم. ما همچنین می توانیم طرح های شما را روی کاشی رنگ کنیم. و خدمات نصب شده در دسترس است. آهن ربا در پشت آن می تواند به هر سطح آهنی و تخته مغناطیسی متصل شود. مانند درهای یخچال و فریزر فلزی ، قفسه های آهنی ، هودهای برد ، اجاق گاز ، کابینت های بایگانی اداری ، درب های امنیتی ، تخته سیاه مغناطیسی ، تخته های سفید مغناطیسی ، تابلوهای نقاشی کودکان مغناطیسی و ... می توان برای جذب عکس ، یادداشت های چسبناک ، رسیدها و ... استفاده کرد در گرم خو جذب ...
  • Fridge Magnet

    آهن ربا یخچال

    ما طرح های مختلفی برای انتخاب شما داریم. ما همچنین می توانیم طرح های شما را روی کاشی رنگ کنیم. و خدمات نصب شده در دسترس است. آهن ربا در پشت آن می تواند به هر سطح آهنی و تخته مغناطیسی متصل شود. مانند درهای یخچال و فریزر فلزی ، قفسه های آهنی ، هودهای برد ، اجاق گاز ، کابینت های بایگانی اداری ، درب های امنیتی ، تخته سیاه مغناطیسی ، تخته های سفید مغناطیسی ، تابلوهای نقاشی کودکان مغناطیسی و ... می توان برای جذب عکس ، یادداشت های چسبناک ، رسیدها و ... استفاده کرد در گرم خو جذب ...